POLSKI ZWIĄZEK SHOGI

DEKLARACJA CZŁONKOWSKA

Ja, ..............................................................................................................................

                        (imię i nazwisko)

urodzona(y) w dniu .................................................. w ..............................................

zamieszkała( y) ..........................................................................................................

.................................................................................PESEL ......................................

........................................................................         ................................................

 (adres mailowy)*                                                    (telefon)* opcjonalnie

oświadczam iż wolą moją  jest przystąpienie do Polskiego Związku Shogi. Zobowiązuję się: przestrzegać statutu stowarzyszenia i uchwał jego organów, aktywnie wspierać jego cele  i czynnie uczestniczyć w jego działaniu, opłacać składki członkowskie, szanować innych członków i dbać o dobre imię stowarzyszenia.

Powyższą deklarację składam w formie pisemnej/elektronicznej* (niepotrzebne skreślić).

 

......................................... dnia ........................                      .................................

(miejscowość)                                                                             (podpis)

 

Uchwała Zarządu

POLSKIEGO ZWIĄZKU SHOGI

nr ...............

Pan/Pani ..................................................................... [nie]* został(a) przyjęty(a)

w poczet członków Polskiego Związku Shogi.

Kraków. dn. ..................................

 

Deklaracja do pobrania w pliku PDF