STATUT

POLSKIEGO ZWIĄZKU SHOGI

Rozdział I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1.   Stowarzyszenie nosi nazwę: „Polski Związek Shogi”.

2. Stowarzyszenie w kontaktach międzynarodowych może używać tożsamych nazw: Polish Shogi Association lub ポーランド将棋連盟。

3.   Siedzibą Stowarzyszenia i jego organów jest Kraków.

§ 2

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną i działa na podstawie przepisów ustawy  z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 ze zm.)

§ 3

1.   Terenem działania Stowarzyszenia  jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

2.   Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym profilu działania.

3.   Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

4.   Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą. Dochód z działalności gospodarczej służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

5.   Działalność Stowarzyszenia opiera się na społecznej pracy jego członków. Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników lub zlecać określone zadania innym podmiotom.

§ 4

Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci zgodnie z właściwymi przepisami.

Rozdział II

CELE STOWARZYSZENIA I SPOSOBY DZIAŁANIA

§ 5

Celem Stowarzyszenia jest działalność publiczna w celu propagowania shogi - japońskiej formy szachów oraz kultury Japonii.

§ 6

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

1)      organizowanie szkoleń i turniejów – na żywo i  w internecie,

2)      prowadzenie strony internetowej zawierającej w szczególności bieżące informacje o imprezach shogi,  zasady gry, materiały szkoleniowe oraz prowadzenie internetowego serwisu informacyjno-szkoleniowego,

3)      organizowanie imprez związanych z popularyzacją shogi i kultury Japonii,

4)      współpracę z innymi organizacjami i instytucjami o podobnym profilu działania,

5)      działalność wydawniczą i handlową w zakresie prowadzonej działalności,

6)      udzielanie pomocy i wspieranie lokalnych i indywidualnych działań popularyzujących shogi,

7)      wspomaganie uczestnictwa członków stowarzyszenia w zagranicznych turniejach, szkoleniach i imprezach,

8)      udział w działalności zagranicznych i międzynarodowych organizacjach shogi.

Rozdział III

CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA

§ 7

1.   Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

a)   członków zwyczajnych,

b)   członków wspierających,

c)   członków honorowych.

§ 8

1.   Członkami zwyczajnymi mogą być osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawione praw publicznych.

2. Członkami zwyczajnymi mogą być również osoby małoletnie, z tym, że dla osób poniżej 16 lat wymagana jest zgoda przedstawicieli ustawowych. Małoletni w wieku od 16 do 18 lat, którzy mają ograniczoną zdolność do czynności prawnych, korzystają z czynnego i biernego prawa wyborczego, a poniżej 16 lat nie mają praw wyborczych.

3.   Cudzoziemcy, bez względu na miejsce zamieszkania, mogą być członkami Stowarzyszenia zgodnie z przepisami obowiązującymi obywateli polskich.

4.   Osoby prawne mogą być członkami wspierającymi Stowarzyszenia.

§ 9

1.   Kandydat do Stowarzyszenia składa pisemną deklarację zawierającą oświadczenie o przystąpieniu i zobowiązanie do opłacania składek, a ponadto:

a)   osoby fizyczne: imię (imiona) i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, adres, numer PESEL i ewentualnie adres mailowy.

b)   osoby prawne: nazwę (firmę), siedzibę, adres, numer Regon, dołączając także odpis z właściwego rejestru, jeżeli podlegają wpisowi do rejestru,

c) w przypadku małoletnich poniżej 16 lat zgodę przedstawicieli ustawowych.

2.   O przyjęciu w poczet członków Stowarzyszenia decyduje Zarząd w formie uchwały. O swojej decyzji Zarząd niezwłocznie powiadamia zainteresowanego.

3.   Od decyzji odmownej zainteresowanemu przysługuje prawo odwołania do Walnego Zebrania Członków, którego uchwała w tym przedmiocie jest ostateczna. Odwołanie należy wnieść w terminie 1 miesiąca od otrzymania pisemnej informacji o decyzji Zarządu.

§ 10

1.   Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma w szczególności prawo do:

a)   uczestnictwa w Walnych Zebraniach Członków i brania udziału w głosowaniu,

b)   wybierania i bycia wybranym do organów Stowarzyszenia,

c)   zgłaszania do organów Stowarzyszenia wniosków w sprawach związanych z jego działalnością i żądania informacji o sposobie ich załatwienia,

d)   uczestniczenia w spotkaniach i imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,

e) korzystania z pomocy Stowarzyszenia w zakresie jego statutowej działalności.

2.   Członek zwyczajny Stowarzyszenia jest zobowiązany:

a)   brać czynny udział w przedsięwzięciach organizowanych przez Stowarzyszenie,

b)   przestrzegać postanowień Statutu oraz uchwał organów Stowarzyszenia,

c)   nie naruszać solidarności organizacyjnej Stowarzyszenia,

d)   regularnie opłacać składki członkowskie.

§ 11

1.   Ustanie członkostwa w Stowarzyszeniu następuje wskutek:

a)   pisemnej rezygnacji z członkostwa,

b)   śmierci członka będącego osobą fizyczną, utraty przez niego pełnej zdolności do czynności prawnych albo utraty praw publicznych,

c)   likwidacji członka będącego osobą prawną,

d)   wykluczenia.

2.   Wykluczenie członka następuje w przypadku:

a)   nieusprawiedliwionego zalegania z zapłatą składek przez okres dłuższy niż 1 rok,

b)   postępowania rażąco sprzecznego z niniejszym Statutem,

c)   postępowania, które dyskwalifikuje daną osobę jako członka Stowarzyszenia lub godzi w jego dobre imię,

d)   działania na szkodę Stowarzyszenia.

3.   O wykluczeniu decyduje Zarząd w formie uchwały. Przed podjęciem uchwały Zarząd umożliwia członkowi złożenie wyjaśnień na piśmie lub osobiście na posiedzeniu Zarządu. O treści uchwały Zarząd niezwłocznie powiadamia pisemnie zainteresowanego.

4.   Ustanie członkostwa z przyczyn określonych w ustępie 1 pkt a) - c) stwierdza Zarząd w formie uchwały, przepis ustępu 3 stosuje się odpowiednio.

5.   Od uchwał Zarządu, o których mowa w ustępie 3 i 4 przysługuje zainteresowanemu odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 1 miesiąca od pisemnego powiadomienia o treści uchwały. Uchwała Walnego Zebrania Członków jest ostateczna.

§ 12

1.   Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna bez względu na jej miejsce zamieszkania i siedzibę w kraju lub za granicą, która za swoją zgodą zostanie przyjęta do Stowarzyszenia za okazaną pomoc w realizacji jego celów, po złożeniu deklaracji zawierającej dane, o których mowa w § 9 ust. 1 oraz oświadczenie o zakresie deklarowanej pomocy na rzecz Stowarzyszenia. Decyzję w sprawie członkostwa wspierającego podejmuje Zarząd.

2. Członek wspierający ma w szczególności prawo do:

a)   uczestnictwa w działalności Stowarzyszenia, w szczególności brać udział w Walnych Zebraniach Członków, z wyłączeniem praw wyborczych,

b)   zgłaszania do organów Stowarzyszenia wniosków w sprawach związanych z jego działalnością.

3.   Członek wspierający jest zobowiązany:

a)   przestrzegać postanowień Statutu oraz uchwał organów Stowarzyszenia,

b)   regularnie opłacać zadeklarowane składki członkowskie.

4.   Skreślenie z listy członków wspierających następuje zgodnie z § 11.

§ 13

1.   Członkiem honorowym może być każda osoba fizyczna, bez względu na jej miejsce zamieszkania, której na wniosek Zarządu godność tę nada Walne Zebranie za szczególne zasługi dla Stowarzyszenia lub popularyzacji shogi.

2.   Nadanie członkowi zwyczajnemu Stowarzyszenia godności członka honorowego, nie powoduje utraty przez niego praw i obowiązków jako członka zwyczajnego.

3. Członek honorowy ma prawo uczestnictwa w działalności Stowarzyszenia i zgłaszania do organów Stowarzyszenia wniosków w sprawach związanych z jego działalnością, z wyłączeniem praw wyborczych.

4. Członek honorowy jest zobowiązany przestrzegać postanowień Statutu oraz uchwał organów Stowarzyszenia i dbać o dobre imię Stowarzyszenia.

5.   Walne Zebranie może odebrać godność członka honorowego w wypadkach określonych w § 11 ust. 2 lit. b - d.

Rozdział IV

ORGANY STOWARZYSZENIA

§ 14

Organami Polskiego Związku Shogi są:

a)   Walne Zebranie Członków,

b)   Zarząd,

c)   Komisja Rewizyjna.

§ 15

1.   Wyboru Zarządu i Komisji Rewizyjnej dokonuje Walne Zebranie Członków spośród członków zwyczajnych Stowarzyszenia w głosowaniu tajnym. Walne Zebranie może zarządzić głosowanie jawne.

2.   Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej są wybierani na 4-letnią wspólną kadencję do czasu wyboru nowego Zarządu i Komisji Rewizyjnej. Mandat członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej wygasa po pierwszym Walnym Zebraniu odbywającym się w roku kalendarzowym, w którym upływa okres kadencji.

3.   Mandat członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej wygasa przed upływem kadencji z powodu:

a)   ustania członkostwa w Stowarzyszeniu,

b)   pisemnej rezygnacji,

c)   odwołania przez Walne Zebranie uchwałą podjętą większością 2/3 głosów.

4.   W przypadkach wygaśnięcia mandatu członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej przed upływem kadencji właściwy organ dokonuje uzupełnienia swego składu na okres do najbliższego Walnego Zebrania, na którym dokonuje się wyboru uzupełniającego.

§ 16

1.Uchwały Zarządu i Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków organu.

2.Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów bez względu na liczbę głosujących członków, o ile niniejszy statut nie stanowi inaczej.

3.Głosowanie odbywa się w trybie jawnym, za wyjątkiem głosowań w sprawie powołania lub odwołania członków organów Stowarzyszenia, z zastrzeżeniem 
§ 15 ust. 1.

§ 17

1.   Walne Zebranie Członków zwoływane jest na podstawie uchwały Zarządu, przynajmniej co dwa lata.

2.   Zarząd zawiadamia członków o terminie i proponowanym porządku obrad Walnego Zebrania przynajmniej na miesiąc przed jego terminem na stronie internetowej Stowarzyszenia. Na wniosek członka zawiadomienie może być dokonywane dodatkowo pocztą mailową.

3.   Zarząd jest zobowiązany zwołać Walne Zebranie na wniosek Komisji Rewizyjnej lub 1/3 członków Stowarzyszenia. Zarząd zwołuje Walne Zebranie niezwłocznie po otrzymaniu wniosku, termin odbycia Walnego Zebrania musi przypadać w ciągu 2 miesięcy od chwili złożenia wniosku.

4.   Do żądania zwołania Walnego Zebrania dołącza się proponowany porządek obrad, który Zarząd obowiązany jest uwzględnić. Porządek może być rozszerzony przez Zarząd o inne punkty.

§ 18

1.   Do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków w szczególności należy:

a)   uchwalanie programów organizacyjnej i finansowej działalności Stowarzyszenia,

b)   zatwierdzanie regulaminów działania Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

c)   rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Komisji Rewizyjnej z działalności Stowarzyszenia,

d)   rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu z działalności minionej kadencji,

e)   udzielanie, po wysłuchaniu wniosków Komisji Rewizyjnej, absolutorium ustępującemu Zarządowi,

f)    wybór Prezesa i Członków Zarządu,

g)   wybór członków Komisji Rewizyjnej,

h)   uchwalenie Statutu Stowarzyszenia lub jego zmiany,

i)    nadanie członkostwa honorowego Stowarzyszenia,

j)    podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia i przeznaczenia jego majątku

k)   podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia do innych organizacji,

l)    podejmowanie uchwał w przypadkach określonych niniejszym Statutem oraz w innych sprawach niezastrzeżonych do kompetencji pozostałych organów.

2.   Walne Zebranie pracuje według ustalonego porządku obrad. Proponowany porządek obrad może być przez Walne Zebranie Stowarzyszenia zmieniony lub rozszerzony. Porządek nie może być rozszerzony o punkty dotyczące zmiany Statutu lub rozwiązania Stowarzyszenia.

3.   Walne Zebranie po otwarciu go przez Prezesa Zarządu wybiera Przewodniczącego Zebrania, a na jego wniosek Wiceprzewodniczącego i Sekretarza, którzy dalej prowadzą obrady.

§ 19

1.   Zarząd składa się z trzech do pięciu członków: w tym Prezesa, Sekretarza i Skarbnika.

2.   Prezes Zarządu kieruje pracami Zarządu.

3.   Zarząd kieruje działalnością Stowarzyszenia i reprezentuje je na zewnątrz.

§ 20

1.   Do zakresu działania Zarządu należy w szczególności:

a)   realizacja uchwał Walnego Zebrania,

b)   kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia i zarządzanie jego majątkiem,

c)   podejmowanie uchwał dotyczących przyjęcia członków i ustania członkostwa,

d)   uchwalenie okresowych planów działania i preliminarzy budżetowych,

e)   składanie sprawozdań z działalności Stowarzyszenia,

f)    nabywanie praw i zaciąganie zobowiązań majątkowych w imieniu Stowarzyszenia,

g) ustalanie wysokości składek,

h) prowadzenie strony internetowej,

i) organizacja i prowadzenie własnej działalności wydawniczej.

j) organizacja i prowadzenie działalności gospodarczej.

2.   Zarząd zbiera się w określonych przez siebie terminach, zgodnie z potrzebami podejmowania stosownych decyzji.

3.   Zarząd może obradować i podejmować decyzje z użyciem środków komunikacji bezpośredniej – komunikatorów, poczty mailowej itp.

4. Zarząd dokonuje podziału czynności między swoich członków w sprawach niewymagających kolektywnego działania.

5.  Posiedzenia Zarządu, bezpośrednie lub z użyciem środków komunikacji, zwołuje Prezes lub upoważniony przez niego członek Zarządu.

6.   Szczegółowe zasady działania Zarządu określa regulamin Zarządu.

§ 21

1.   Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków.

2.   Komisja Rewizyjna wybiera ze swojego grona Przewodniczącego.

3.   Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

a)   przeprowadzenie kontroli merytorycznej i finansowej działalności Zarządu,

b)   składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu i zgłaszanie wniosków w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Zarządu,

c)   przedstawienie Zarządowi protokołów pokontrolnych wraz z wnioskami,

d)   prowadzenie okresowych kontroli opłacania składek członkowskich,

e)   składanie wniosku o zwołanie Walnego Zebrania.

4.   Komisja Rewizyjna zbiera się w określonych przez siebie terminach, zgodnie z potrzebami podejmowania stosownych decyzji.

5.   Komisja Rewizyjna może obradować i podejmować decyzje z użyciem środków komunikacji bezpośredniej – komunikatorów, poczty mailowej itp.

6. Pracami Komisji Rewizyjnej kieruje jej Przewodniczący.

7. Szczegółowe zasady działania Komisji Rewizyjnej określa regulamin Komisji Rewizyjnej.

8.   Członkami Komisji rewizyjnej nie mogą być osoby:

a)   będące członkami Zarządu lub pozostające z członkiem Zarządu w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,

b)   skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.

9.   Wybranie do składu Komisji osoby wbrew postanowieniom ust. 5 jest nieważne. Wystąpienie okoliczności, o których mowa w ust. 5 w trakcie kadencji Komisji jest równoznaczne z pisemną rezygnacją członka Komisji, którego okoliczność ta dotyczy.

§ 22

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej i w razie potrzeby inni jej członkowie mają prawo uczestnictwa z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu.

Rozdział V

MAJĄTEK I DZIAŁALNOŚĆ STOWARZYSZENIA

§ 23

1.   Majątek Stowarzyszenia tworzą środki pieniężne i inne składniki majątkowe, które służą wyłącznie do realizacji statutowych celów Stowarzyszenia.

2.   Majątek Stowarzyszenia pochodzi z:

a)   składek członkowskich,

b)   dotacji,

c)   środków otrzymanych od sponsorów,

d)   darowizn,

e)   zapisów i spadków,

f)    dochodów z własnej działalności,

g)   dochodów z majątku.

3.   Składki członkowskie powinny być wpłacane do końca pierwszego kwartału każdego roku. Nowo przyjęci członkowie wpłacają składki według zasad określonych przez Zarząd w ciągu 30 dni od otrzymania powiadomienia o przyjęciu na członka Stowarzyszenia.

4.   Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

5.   Majątkiem i funduszami Stowarzyszenia gospodaruje Zarząd.

§ 24

1.   Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach i w zakresie służącym realizacji jego celów statutowych.

2.   O podjęciu i zakończeniu prowadzenia działalności gospodarczej oraz jej zakresie decyduje Zarząd.

§ 25

Oświadczenia woli w imieniu Stowarzyszenia składa dwóch członków Zarządu, lub jeden członek zarządu wraz z ustanowionym przez Zarząd pełnomocnikiem.

Rozdział VI

PRZEPISY KOŃCOWE

§ 26

Statut niniejszy może być zmieniony lub zastąpiony nowym, wyłącznie przez Walne Zebranie na podstawie uchwały powziętej większością dwóch trzecich głosów obecnych członków.

§ 27

1.   Stowarzyszenie może być rozwiązane na podstawie uchwały Walnego Zebrania powziętej większością dwóch trzecich głosów obecnych członków.

2.   Likwidatorami są członkowie Zarządu, jeśli Walne Zebranie nie wyznaczy innych likwidatorów.

3.   Pozostały po likwidacji majątek Stowarzyszenia, zostanie podzielony zgodnie z uchwałą Walnego Zebrania.

§ 28

1.Zawiadomienia i obwieszczenia organów publikowane są na stronie internetowej Stowarzyszenia i mają moc formalnego doręczenia.

2.W sprawach indywidualnych doręczenie może być dokonane w drodze korespondencji mailowej.

Statut niniejszy został przyjęty uchwałą Zebrania Założycielskiego Polskiego Związku Shogi w dniu 29 grudnia 2012 r. w Krakowie.